Passend onderwijs

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Soms is er speciaal onderwijs nodig voor leerlingen die dáár het best op hun plek zijn. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving.
In het onderstaande schema staat de zorg op ‘t Geerke weergegeven.
Via de link komt u op het schoolondersteuningsprofiel. Hierin wordt de visie op ondersteuning van de school gegeven, de ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt.
Heeft u vragen over de zorg dan kunt u altijd terecht bij de intern begeleider van de school: Ilse Cox.