Actief Maas en Waal

Actief Maas en Waal:

Actief Maas en Waal is een lokaal platform. Door samenwerking en afstemming moeten we er voor zorgen dat de Maas-en Waalse jeugd goed en voldoende kan bewegen, spelen en sporten in een gezonde leefstijl. Actief Maas en Waal zijn we dus samen, iedereen die met de jeugd heeft te maken, hun ouders en natuurlijk de jeugd zelf. Allemaal kunnen we bijdragen vanuit eigen positie en/of verantwoordelijkheid.

Actief Maas en Waal initieert, ondersteunt en combineert activiteiten daar waar wenselijk en mogelijk is. Deze werkzaamheden zijn gericht op kwaliteit en duurzaamheid.

De gemeente Druten, West Maas en Waal, de onderwijsinstellingen Groeisaam, Trivium, Pax Christi College en welzijnsorganisatie MeerVoormekaar trekken sinds 2009 als convenantpartner de kar van Actief Maas en Waal. Daarnaast zijn natuurlijk de sportverenigingen en vele andere partijen belangrijke samenwerkingspartners.

In deze bestuurlijke samenwerking verwelkomden we vanaf 2015 twee nieuwe partijen: Zmlk-school De Kom en ’s-Heeren Loo Zorggroep locatie Boldershof. Zij sloten graag aan in het samenwerkingsverband Actief Maas en Waal.
Het zijn twee partijen die sterke binding hebben met de doelgroep g-sporters.

Wat willen we bereiken? (missie)

 • “Structureel en systematisch managen van sport- en beweeggedrag van 0 – 18 jarigen,
 • om zodanig te komen tot kwalitatief goede sport- en beweegactiviteiten voor deze leeftijdsgroep
 • het belang van bewegen, spelen en sporten voor de ontwikkeling van kinderen op de agenda zetten en houden
 • en hiermee een wezenlijke bijdrage leveren aan een gezond leefgedrag en kwaliteit van hun leven.”

Hoe zien we dat? (visie)

Bewegen, spelen, sporten is van grote betekenis voor de ontwikkeling van het opgroeiende kind. Dat wil zeggen:

 • De fysieke ontwikkeling (gezondheid)
 • De mentale ontwikkeling (eigenwaarde)
 • De sociale ontwikkeling(eigenwaarde in relatie met de ander, weerbaarheid)
 • De cognitieve ontwikkeling (kennis)

Wat gaan we er voor doen?

Om dit te bereiken hebben we een aantal arrangementen geformuleerd waarbinnen we activiteiten organiseren.
Voor de periode 2019 – 2023 zijn deze arrangementen (aandachtsvelden):

1. Sturen op integrale beleidsontwikkeling, zodat de convenantpartijen tot gedeeld beleid komen rondom de relevante onderwerpen zoals Bewegen, Spelen, Sporten en Gezonde Leefstijlontwikkeling (samenhang en visie m.b.t. Actief Maas en Waal).

2. Kwaliteitsimpuls bewegingsonderwijs
a. Bevoegdheid en bekwaamheid.
b. Methodisch werken in de groepen 1 t/m 8.
c. Motorische Remedial Teaching; vroegtijdige zorg voor uitval.
d. Meer beweegmomenten op school: – Bewegen in de klas (bewegend leren, beweegtussendoortjes) – naschoolse activiteiten (Kids Actief).

3. Sportkennismakingsactiviteiten; kinderen kennis laten maken met het sportaanbod in de regio.
a. Verbinden verenigingen en scholen.
b. Ondersteuning sportverenigingen; inhoudelijk en organisatorisch (deskundigheidsbevordering)
c. Organiseren van het concept Sjors Sportief/Creatief in een jaarlijkse  cyclus.

4. Ondersteunen bij de invulling van de maatschappelijke stage/het burgerschap op het Pax en hun nieuwe studierichtingen m.b.t. bewegen en sporten.
a. M.b.t. de jaarlijkse Sportolympiade, die is voortgekomen uit de voorheen verplichte maatschappelijke stage.
b. M.b.t. de nieuwe studierihting BSM voor HAVO-leerlingen op het Pax. BSM staat voor: Bewegen, Sport en Maatschappij.
c. M.b.t de nieuwe studierichting LO 2 voor VMBO-leerlingen. ( LO staat voor: lichamelijke opvoeding).
d. M.b.t. de ontwikkeling van talentklassen, in deze de talentklas ‘sport’.

5. G-sport in Maas en Waal verder verstevigen.
Sport voor mensen met een beperking wordt steeds meer en beter zichtbaar. Er is afstemming met het provinciale Uniek Sporten  in de regio Nijmegen/Rivierenland maar het eigen lokale netwerk en daarbij horende identiteit blijft behouden. Ambities:
a. Jaarlijkse sportkennismakingsactiviteiten organiseren i.s.m. de g-sportaanbieders uit de regio.
b. De zichtbaarheid van het sportaanbod voor mensen met een beperking verder  verstevigen en vergroten.
c. Nieuw aanbod voor mensen met een beperking initiëren ( zwemmen, tennis)
d. Versterken van het lokaal netwerk waar vrijwilligers, verenigingen en instellingen hun kennis, vaardigheden en ervaring met elkaar delen.

6. Ontwikkeling transparant gezondheidsbeleid op scholen.
a. Bewegen en gezondheid zijn onlosmakend van elkaar. De scholen hebben m.b.t. dit aandachtspunt hun eerste partner en ondersteuning vanuit de GGD (Adviseur Gezonde school). Vanuit Actief Maas en Waal leggen we daar waar mogelijk en voor de hand liggend is, verbindingen met gezondheid en gezonde leefstijl.
b. Samenwerking en ondersteunen van de GGD m.b.t. hun inzet naar de scholen. Er is jaarlijkse afstemming met de GGD (Adviseur Gezonde School en de gezondheidsmakelaar).

7. Ondersteunen en/of betrekken van vrijwilligerskaders in de regio.
a. Ondersteunen van de 5 lokale loopevenementen: Drutenloop, De8vanBoveneind, Survivalrun Bov.L., Appelternloop en DijkenSport.nl.
De ambitie voor de komende jaren: handhaving of zelfs verhoging van het huidige al zeer hoge percentage
jeugddeelnamen.  Respectievelijk: 53, 39, 58, 16 en 53%.
b. Ondersteunen bij hulpvragen vanuit wijkorganisaties, jongerenwerk en sportverenigingen. Bijvoorbeeld als gespreks- en/of adviespartner, door te helpen bij     werkzaamheden en uitlenen van materialen.
c. Advies en/of bemiddeling bij individuele hulpvragen van inwoners die op zoek zijn naar een passend sport- of beweegaanbod voor hun kinderen.

8. PR. & communicatie, o.a. door beheer en doorontwikkeling Website Actief Maas en Waal.nl .

  Meer informatie over Actief Maas en Waal is te vinden op de website:

  https://www.actiefmaasenwaal.nl/over-actief-maas-waal