Ouderraad

Wat is de ouderraad?

De ouderraad bestaat uit maximaal 16 personen, elk leerjaar wordt door één of twee ouders (klassenouders) vertegenwoordigd. Deze ouders behartigen de belangen van dat schooljaar. Ook vertegenwoordigen zij het algemeen belang van de school. Vanaf leerjaar één kunnen ouders zich kandidaat stellen.

Wat doet de ouderraad?

Wij organiseren en helpen bij allerlei activiteiten op school  (denk aan kerst, carnaval, sponsorloop, sportdag, jaarafsluiting). Daarnaast verrichten wij “hand en span” diensten t.b.v. de school. Wij vergaderen ongeveer 7 keer per schooljaar, hierbij is een teamlid aanwezig die mededelingen doet vanuit het team van de school. De aankomende activiteiten worden besproken en alles wat ouders bezighoudt op de school kan ter sprake komen.

Wat is het doel van de ouderraad?

 • Het behartigen van de belangen van ouders en kinderen naar het schoolteam en de medezeggenschapsraad.
 • Het kritisch volgen van alles wat er op school gebeurt.
 • Gevraagd en ongevraagd advies geven over allerlei zaken die op school gebeuren.
 • De afstand tussen school en ouders verkleinen en betrokkenheid van ouders bij de school bevorderen.

Het bevorderen van de sfeer en gezelligheid op school.

Dit alles om het uiteindelijke doel, een maximale ontplooiing, bloei van de school, te bewerkstelligen.

Wat wordt er van de leden van de ouderraad verwacht? 

 • Een positief kritische houding, hieraan is verbonden het kunnen geven en ontvangen van feedback.
 • Een klankbord voor andere ouders. Meenemen naar de ouderraad wat er onder ouders leeft (niet alleen je eigen mening verkondigen)
 • Actieve betrokkenheid bij de school en van tijd tot tijd je in willen zetten bij activiteiten
 • Zaken die spelen op de juiste manier en vooral op de juiste plaats bespreken.

Wat verwachten wij van de school?

 • Een klantgerichte houding.
 • De mening van de ouders serieus nemen.
 • Een juiste en volledige informatie voorziening vanuit het team.
 • Een flexibele houding/instelling waar mogelijk.

Hoe kun je de ouderraad bereiken?

Voor vragen aan de ouderraad kunt u een van de leden aanspreken. Ook zijn alle ouders van harte welkom op de jaarvergadering van de ouderraad waar onder meer verantwoording wordt afgelegd over de besteding van de ouderbijdrage en ook de bijdrage voor het komende schooljaar wordt vastgesteld.

Voor het schooljaar 2019-2020 bestaat de ouderraad uit de volgende leden:

Danielle Lieven – Voorzitter
Mandy Frederiks – Secretaris
Inge Buis – Penningmeester
Sandra Zondag
Ilse Schutte
Rowena Groene
Saskia Voets
Aafke Labout

Renske van Winssen
Janneke Weijdt

U kunt ook mailen naar: geerke-or@spommaasenwaal.nl