Groep 4 t/m 8

Hoe ziet een dag er in de midden,- en bovenbouw uit?

Elke ochtend starten de leerlingen met een half uur lezen op hun eigen niveau. Vervolgens starten de leerlingen in hun eigen mentorgroep met de dagopening.
Gedurende de dag wordt op verschillende manieren gewerkt. Dit kan plaatsvinden in de eigen mentorgroep of groepsdoorbroken binnen de bouw. Tijdens de verwerking van de aangeboden leerstof kiezen de leerlingen hun eigen werkplek in hun eigen klas, in een (naastgelegen) klas of het leerplein.
Tijdens de pauzes wordt met de gehele bouw buiten gespeeld, de leerlingen eten en drinken in hun eigen mentorgroep.
De dag wordt altijd in de eigen mentorgroep afgesloten.

 

Vakgebieden

Technisch lezen

De kinderen starten iedere ochtend met een half uur List lezen. Hierbij lezen alle leerlingen op hun eigen niveau, dit houdt in dat sommige leerlingen zelfstandig leeskilometers maken, andere leerlingen lezen in tweetallen (hommel-lezen) of met een leerkracht. Leesmotivatie is een vast onderdeel van het leesonderwijs.

Rekenen

De leerlingen krijgen instructie op hun eigen niveau. De verwerking van deze instructie vindt digitaal plaats. Het uitrekenen van de sommen gebeurt op papier.   Leerlingen werken hierbij zelfstandig of met extra ondersteuning van de leerkracht.

Spelling en taal

We werken met de methode Staal. De leerlingen krijgen per jaargroep nieuwe spellingsregels aangeboden. Er is dagelijks een instructie, dictee en verwerking in een werkboek. Tijdens het wekelijkse spellingcircuit worden de spellingsregels herhaald en kunnen de leerlingen werken aan de onderdelen die zij nog lastig vinden. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld spelenderwijs, op de computer of tijdens bewegingslessen.

Tijdens de lessen taal werken we thematisch aan verschillende taalvaardigheden zoals woordenschat en taal verkennen.

De Vreedzame School

De Vreedzame School is een schoolbreed programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Onderwerpen als groepsvorming, conflicthantering, communicatie, gevoelens, verantwoordelijkheid en diversiteit komen aan de orde.

Begrijpend lezen

Er wordt gewerkt met Nieuwsbegrip waarbij leerlingen werken aan een actuele tekst. Hierbij werken de leerlingen samen op hun eigen niveau.

IPC

Op een thematische manier worden de vakgebieden wereldoriëntatie, techniek en creatief aangeboden. We werken hierbij groeps-doorbroken. Hiermee stimuleren we van en met elkaar leren.

Engels

Binnen verschillende thema’s wordt de Engelse woordenschat van de leerlingen uitgebreid. Tijdens de lessen wordt vooral de spreekvaardigheid gestimuleerd.

Bewegingsonderwijs

Gym wordt bij ons aangeboden door een vakleerkracht. Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen 2 keer per week les in de gymzaal in De Lier. Er wordt uitgegaan van meerdere soorten doelen, vormgegeven naar aanleiding van de kerndoelen, binnen het bewegingsonderwijs.