Medezeggenschapsraad

Voor leerkrachten als werknemer is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen. Daarom heeft de school een medezeggenschapsraad die het overleg tussen beide groepen regelt. De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in het reglement. De MR behandelt geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit zes leden. Drie leden worden gekozen uit en door de ouders, drie leden worden gekozen uit en door het personeel van de school. Je neemt voor drie jaar zitting in deze raad, daarna kun je dit met nog eens drie jaar verlengen. De medezeggenschapsraad vergadert 6 à 7 keer per jaar.  


De verwachtingen:
 

 • De MR houdt zich aan de bevoegdheden die zijn vastgelegd binnen het MR-reglement. 
 • De MR overlegt regelmatig met de directie (kritische vriend). 
 • De MR kent de communicatielijn binnen de school. 
 • De MR denkt mee over toekomst/ontwikkeling van de school. 

Leden van de medezeggenschapsraad: 

Personeel 

 • Ilse van Ijzendoorn. 
 • Willem Rensink (voorzitter) 
 • Wendy van der Burgt

Ouders 

 • Karlijn Wolkotte (penningmeester) 
 • Femke van de Geijn (secretaris) 
 • Margje Jonker (stemt agenda af)

   

Vergaderrooster 

Week 37 – dinsdag 8 september 
Week 41 – dinsdag 6 oktober 
Week 46 – dinsdag 10 november 
Week 50 – dinsdag 8 december 
Week 4 – maandag 25 januari  
Week 9 – dinsdag 2 maart 
Week 14 – dinsdag 6 april 
Week 21 – woensdag 26 mei 
Week 26 – dinsdag 30 juni. 

De notulen van de MR zijn ook beschikbaar. Deze zijn te vinden onder “Downloads”

U kunt de MR bereiken middels het e-mailadres: geerke-mr@groeisaampo.nl.